INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů:

Správce osobních údajů

Ultrazvuková diagnostika doc. MUDr. Václav Šimonovský, CSc., se sídlem Čechovská 57, 263 01 Příbram, IČ 48955914
Správce je na základě platného oprávnění poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče je správce na základě plnění zákonné povinnosti povinen o Vás jako pacientovi shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy.
Vaše osobní údaje správce zpracovává za účelem
jednoznačné a nezaměnitelné identifikace při poskytování zdravotních služeb a vedení zdravotnické dokumentace
vykazování hrazené zdravotní péče a zdravotních služeb
vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším ze zákona oprávněným osobám
organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů včetně údajů ve vztahu k danému účelu)
plnění dalších zákonných povinností jako vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně výsledcích kontrolních a dalších vyšetření, včetně údajů obdržených z vaší strany nebo ze strany vašeho indikujícího lékaře.
Vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v těch případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem a jen v tomto rozsahu.

Změna Vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování je třeba správci oznámit jakoukoliv změnu Vašich potřebných osobních údajů, ke které dojde.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy (především vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta), a právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti jako například v případech poskytnutí zdravotní péče která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, shromažďujeme tyto údaje po dobu stanovenou zákonem, příp. jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.

Práva subjektů při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům. Pokud shledáte, že Vaše osobní údaje nejsou vedeny správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o jejich opravu.
Právo na přenositelnost údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
Právo na výmaz osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Nelze se však domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje (např. ve zdravotnické dokumentaci).
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zdravotní dokumentace jsou zabezpečeny v prostorách ordinace zajištěné bezpečnostními zámky a nepřetržitě napojené na pult centrální ochrany. Do prostor ordinace nemá mimo oprávněný zdravotní personál nikdo další volný přístup. Vstup jakéhokoliv nezdravotnického smluvního perzonálu do prostor ordinace (typicky úklid ordinace, smluvní servis přístrojové techniky) je umožněn jedině za současné osobní přítomnosti lékaře. Výpočetní technika zpracovávající osobní informace je elektronicky zabezpečena (hesla a další bezpečnostní prvky). Při opuštění ordinace a/nebo ukončení práce se zdravotnickým softwarem je zdravotnický personál vždy řádně odhlášen.

Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

v Příbrami 12.5.2018